Re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is er de Wet verbetering poortwachter. Daarin staat wat werkgever en werknemers in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer allebei verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Welke verplichtingen heeft u bij verzuim? Wij zetten het voor u op een rij.

Verplichtingen werkgever

·          U geeft een ziekmelding binnen een week door aan uw arbodienst.

·          Als uw werknemer ziek is, gaat u samen met uw werknemer aan de slag met de re-integratie.

·          Is uw werknemer langer ziek dan zes weken? Dan schrijft u samen een Plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw
    werknemer gaan ondernemen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Basis voor het Plan van aanpak is de
    Probleemanalyse die u ontvangt van uw bedrijfsarts.

·          Is er sprake van langdurig ziekteverzuim (langer dan zes weken), dan houdt u een re-integratiedossier bij.

·          U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw werknemer.

·          U meldt uw werknemer ziek bij het UWV, uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek.

·          Als uw werknemer een jaar ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars-)evaluatie op. U bepaalt
    samen een beoogd re-integratieresultaat, inclusief plan van aanpak.

·          Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete
    resultaten rondom de geplande werkhervatting.

·          U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon
    doorbetalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao kan dit percentage hoger zijn dan 70%.

·          Let op: u heeft als werkgever ook verplichtingen met als doel ziekmeldingen te voorkomen:

 

Verplichtingen werknemer

·          Uw werknemers houden zich aan de regels rond het verzuimverlof binnen uw organisatie.

·          En ze houden zich aan redelijke re-integratievoorschriften.

·          Als een werknemer zich heeft ziekgemeld, moet hij bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.

·          Wil werknemer op vakantie, dan moet de werknemer toestemming vragen aan de werkgever. Dit is niet anders dan bij      een gezonde werknemer. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het          herstel. De werkgever moet toestemming geven voor de vakantie.

·          Werknemer werkt actief mee aan de re-integratie om het herstel bevorderen.

·          Werknemer verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts.

·          Werknemer meldt het wanneer hij/zij denkt het werk te kunnen hervatten.

      ·          Als werknemer zijn/haar huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet hij/zij aangepast of vervangend werk               doen.

Bron: Arboned (2021). Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij verzuim. 

Meer weten?

Hebt u interesse in de diensten van MoveAbility? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 


 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen: