1e spoor/2e spoor

Eerste en tweede spoor Mobiliteit

Onder het eerste en tweede spoor traject verstaan we de terugkeer in het arbeidsproces. Deze terugkeer kan plaatsvinden in:

         De eigen of een andere passende functie bij de eigen werkgever (1e spoor)

         Een passende functie bij een andere werkgever (2e spoor)

 

Voordelen van een 2e spoor traject 

         Werknemer en werkgever maken gebruik van de expertise en kennis van ervaren bemiddelaars en coaches;

         Het is een stimulans om werk te zoeken dat écht bij werknemer past (ondanks de beperkingen);

         Werknemer krijgt inzicht in wie hij/zij is als persoon en waar zijn/haar sterke kanten liggen.


Wanneer start een 2e spoor traject?
Als werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet er eerst worden gekeken of de huidige of een andere beschikbare functie binnen de organisatie vervult kan worden (1e spoor). Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie, dit wordt het 2e spoor genoemd. De arbeidsdeskundige is de aangewezen persoon om te bepalen wat de functiemogelijkheden zijn en kan aangeven of het 2e spoor kan worden gestart.

Wat moet er in het 2e spoor traject gebeuren?
Het doel van een 2e spoor traject is: werkhervatting in passend (betaald) werk buiten de eigen werkgever, oftewel externe werkhervatting. Soms is werkhervatting binnen de termijn van het traject niet haalbaar, bijvoorbeeld door gezondheidsontwikkelingen. In dat geval legt het traject in elk geval een basis voor eventuele toekomstige werkhervatting. Voor de werkgever waarborgen wij dat het traject aan de eisen van het UWV tegemoetkomt.


Gedeeltelijke werkhervatting
Een gedeeltelijke werkhervatting kan op verschillende manieren ingevuld worden. Afhankelijk van de situatie kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Wij kunnen werknemer hierbij ondersteunen. Plaatsing kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, denk aan:

         Proefplaatsing van bijvoorbeeld 1 maand tot 3 maanden;

         Detachering;

         Direct overgaan naar een andere werkgever.

 

Verplichtingen werkgever en werknemer re-integratie

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is er de Wet verbetering poortwachter. Daarin staat wat werkgever en werknemers in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer allebei verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Welke verplichtingen heeft u bij verzuim? Wij zetten het voor u op een rij.

Verplichtingen werkgever

·          U geeft een ziekmelding binnen een week door aan uw arbodienst.

·          Als uw werknemer ziek is, gaat u samen met uw werknemer aan de slag met de re-integratie.

·          Is uw werknemer langer ziek dan zes weken? Dan schrijft u samen een Plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw
    werknemer gaan ondernemen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Basis voor het Plan van aanpak is de
    Probleemanalyse die u ontvangt van uw bedrijfsarts.

·          Is er sprake van langdurig ziekteverzuim (langer dan zes weken), dan houdt u een re-integratiedossier bij.

·          U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw werknemer.

·          U meldt uw werknemer ziek bij het UWV, uiterlijk op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek.

·          Als uw werknemer een jaar ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars-)evaluatie op. U bepaalt
    samen een beoogd re-integratieresultaat, inclusief plan van aanpak.

·          Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete
    resultaten rondom de geplande werkhervatting.

·          U moet uw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon
    doorbetalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao kan dit percentage hoger zijn dan 70%.

·          Let op: u heeft als werkgever ook verplichtingen met als doel ziekmeldingen te voorkomen:

 

Verplichtingen werknemer

·          Uw werknemers houden zich aan de regels rond het verzuimverlof binnen uw organisatie.

·          En ze houden zich aan redelijke re-integratievoorschriften.

·          Als een werknemer zich heeft ziekgemeld, moet hij bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.

·          Wil uw werknemer op vakantie, dan moet hij/zij toestemming vragen aan u als werkgever. Dit is niet anders dan bij          een gezonde werknemer. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het          herstel. U als werkgever moet toestemming geven voor de vakantie.

·          Uw werknemer werkt actief mee aan de re-integratie om het herstel bevorderen.

·          Uw werknemer verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts.

·          Uw werknemer meldt het wanneer hij/zij denkt het werk te kunnen hervatten.

      ·          Als uw werknemer zijn/haar huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet hij/zij aangepast of vervangend                 werk doen.

Bron: Arboned (2021). Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij verzuim. 

Meer weten?

Hebt u interesse in de diensten van Koers Oost Mobiliteit? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.


 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen: